Nowy egzamin Norskprøven C1 wprowadzony!

Długo oczekiwany egzamin Norskprøven C1 będzie już niedługo dostępny! Uczący się norweskiego na wyższych poziomach mają teraz alternatywę. Mogą osiągnąć potwierdzenie swoich umiejętności językowych na poziomie C1 zdając albo Bergenstesten albo właśnie Norskprøven.Przygotowania do wprowadzenia egzaminu Norskprøven C1 potraktowano bardzo rzetelnie. Poziom egzaminu opiera się na podstawie programowej C1, która z kolei jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.W roku 2019 zostały przeprowadzone szerokie konsultacje w odniesieniu do proponowanej podstawy programowej na poziomie C1. Pytania wysłano do wielu podmiotów, na przykład do rady językowej, centrum kształcenia dorosłych, centrum kształcenia wielokulturowego, do ministerstw i wydziałów odpowiedzialnych za naukę, pracę, zdrowie, integrację i różnorodność, sprawiedliwość, sprawy zagraniczne, obronność i transport. Konstruktywne uwagi nadeszły od wielu jednostek, niektóre nie miały żadnych uwag. Pełna nazwa egzaminu brzmi: «Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå», aby podkreślić, że przy zdawaniu tego egzaminu liczy się nie tylko wiedza językowa, lecz również ogólna wiedza i umiejętności na poziomie uniwersyteckim. Chodzi o zaznaczenie różnicy między zawartością, strukturą i oceną egzaminu na poziomie C1, a pozostałymi egzaminami, które bez względu na poziom od A1 do B2 mają w swej nazwie słowo «norskprøven», bez dodatkowych uściśleń. Słowo norskprøven w nazwie egzaminu wiąże egzamin z pozostałą ofertą egzaminów organizowanych przez Kompetanse Norge, C1 wskazuje na poziom językowy mierzony w trakcie egzaminu, oczekiwany od zdających, natomiast określenie „wyższy poziom akademicki” wskazuje na zawartość egzaminu i stopień trudności, sygnalizując, że poziom jest jeszcze wyższy, niż ten wymagany obecnie do podjęcia studiów wyższych w Norwegii, czyli B2. To dodatkowe rozszerzenie w nazwie jest cenne zarówno dla przystępujących do egzaminu jak i dla pracodawców, wskazując na wymagania konieczne. Dodatkowa wskazówka ma zapobiec przystępowaniu do egzaminu na zbyt wysokim poziomie, niedostosowanym do wiedzy językowej i ogólnej zdającego, jak również, co bardzo ważne, informować głównie pracodawców, ale i całe społeczeństwo, co oznacza poziom C1. Chodzi o to, aby pracodawcy nie orientujący się w poziomach kompetencji językowych nie stawiali pracownikom niepotrzebnie zbyt wysokich wymagań przy zatrudnianiu.Egzamin C1 będzie podzielony na dwie części: Delprøve 1: część sprawdzającą umiejętność rozumienia ze słuchu i umiejętność pisania, oraz Delprøve 2: część sprawdzającą umiejętność czytania i umiejętność mówienia. Każda z tych dwóch części będzie stanowiła oddzielną całość i każdy będzie mógł wybrać, czy w danej sesji egzaminacyjnej chce zdawać jedną z tych części czy obie. W danej sesji egzaminacyjnej nie można zgłosić się do danej części egzaminu C1 więcej niż jeden raz, można natomiast zgłosić się równocześnie na egzamin o innym stopniu trudności. Egzamin będzie dostępny zarówno w wariancie bokmål jak i nynorsk. Nadrzędnie sprawdzane będą językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie recepcji, produkcji, interakcji i mediacji. W obu częściach konieczne będzie wykazanie się umiejętnością używania zarówno umiejętności receptywnych (czytanie lub słuchanie) jak i produkcji (mówienie lub pisanie). Egzamin Delprøve 1 (słuchanie i pisanie) składa się z dwóch zadań. Oba zadania przewidziane są do zdawania na komputerze. W zadaniu pierwszym badane są obie przewidziane do sprawdzenia umiejętności (słuchanie i pisanie). Należy wysłuchać dwukrotnie dłuższy dialog między mężczyzną a kobietą i napisać podsumowanie dialogu. (Jeśli tak będzie, to jest to ważne ułatwienie eliminujące konieczność dodatkowego rozróżnienia dwóch głosów męskich lub dwóch głosów kobiecych, jak to się nieraz zdarza na egzaminach z innych języków na wysokich poziomach językowych). Po pierwszym wysłuchaniu dialogu należy poczekać jedną minutę na drugie odtworzenie testu. Podsumowanie treści rozmowy ma pozwolić komuś, kto nie słyszał dialogu na zapoznanie się z poglądami uczestników dialogu. Należy napisać tekst zwarty, (nie punkty, nie wyliczanie) o długości nie przekraczającej 350 słów. Do podsumowania nie należy wprowadzać własnych poglądów.W zadaniu drugim sprawdzana jest tylko umiejętność pisania. Należy napisać tekst na jeden temat wybrany spośród dwóch podanych tematów. Zaznaczono, że ma to być argumenterende tekst. Należy dobrze zrozumieć i przeczytać z różnych źródeł, jaki to gatunek w języku norweskim, choć zapewne większość osób przystępujących do Norskprøven C1 ma tę wiedzę dobrze ugruntowaną z wcześniej zdawanych egzaminów B2 lub Bergenstesten. Na tym poziomie jest jeszcze ważniejsze nie tylko jak się pisze, ale też co się pisze. Bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie tematu, zwrócenie uwagi na słowa kluczowe i jak sformułowano zagadnienie. W zadaniu należy zaprezentować krótko zagadnienie, zająć stanowisko i uzasadnić swoje zdanie. Należy napisać tekst o długości między 300 a 400 słów. Egzamin trwa dwie i pół godziny (150 minut).Zwróćmy uwagę, że czasu na oba zadania wcale nie jest tak dużo. W dwóch zadaniach mamy dwukrotnie wysłuchać dłuższy dialog i napisać dwa teksty o łącznej długości maksimum 750 słów. Porównajmy z egzaminem B1-B2, gdzie w czasie 120 minut mamy napisać dwa teksty o łącznej liczbie na przykład około 490 słów ( zadanie pierwsze minimum 80 słów, ale realnie na B2 około 140 słów, zadanie drugie maksymalnie 350 słów.) Czyli w trzydziestu dodatkowych minutach na C1 mieści się dwukrotne słuchanie i dodatkowe 260 słów. Można więc wysnuć wniosek, iż oczekuje się, że osoba pisząca na tym poziomie językowym bardzo szybko analizuje temat i pisze szybko, niemal jak w języku ojczystym. A zatem egzamin C1 jest wyzwaniem pod wieloma względami.Egzamin Delprøve 2 (czytanie i mówienie) składa się z trzech zadań. Najpierw należy przeczytać trzy teksty i przygotować się do mówienia o nich. Osoba zdająca ma do dyspozycji 30 minut na przygotowanie. Te trzy teksty to mniej więcej około pięciu stron, przyda się więc umiejętność szybkiego czytania, podobnie jak w przypadku Bergenstesten. W trakcie przygotowania można robić notatki na przydzielonym arkuszu papieru i korzystać z nich oraz z przeczytanych tekstów w trakcie egzaminu. Jednak należy pamiętać, że jest to wypowiedź ustna, a nie przeczytanie egzaminatorowi notatek. Po wykorzystaniu należnego czasu jest się wezwanym do egzaminatora, który przeprowadzi pozostałą część egzaminu w ciągu 15 do 20 minut. Zadanie pierwsze sprawdza zarówno rozumienie przeczytanego tekstu jak i umiejętność mówienia. Należy wykazać, że umie się podsumować przeczytany tekst (tekst 1). Podsumowanie ma trwać około 5 minut. Zadanie drugie sprawdza również obie umiejętności, tu jednak należy wykazać, że umie się przedstawić poglądy zaprezentowane w dwóch tekstach (tekst 2 i tekst 3) oraz przedstawić argumenty potwierdzające własny punkt widzenia. Tu wypowiedź ma trwać również około 5 minut. Zadanie trzecie jest zadaniem sprawdzającym samą umiejętność mówienia. Od egzaminatora usłyszymy dwa twierdzenia, z których mamy wybrać jedno, zająć wobec niego nasze stanowisko i wykazać, że umie się przedstawić argumenty przemawiające za naszym poglądem. Wypowiedź ma trwać około 3 minut. Możemy przygotować się do wypowiedzi i zrobić notatki.Egzamin zdaje się pojedynczo w rozmowie z egzaminatorem. Egzaminator będzie nagrywał cały przebieg egzaminu, który zostanie oceniony później przez osoby oceniające – zewnętrznych egzaminatorów (sensorer).Uczestnicy egzaminu oceniani są nie tylko w zakresie umiejętności językowych ale również w zakresie treści prezentowanych w wypowiedzi ustnej. Aby uzyskać orientacyjną wiedzę na temat, czy poradzimy sobie z egzaminem «Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå» , można przejść przez zadania sprawdzające proponowane przez Kompetanse Norge na swoich stronach. Jednak to raczej zabawa niż sprawdzenie poziomu C1. Należy w luki w czterech prostych tekstach wpisać brakujące części słów. Na każdy krótki tekst mamy 5 minut, ale połowa tego czasu na każdy z tekstów w zupełności wystarczy. Po wysłaniu odpowiedzi, otrzymujemy informację zwrotną, czy zaleca się nam przystąpienie do egzaminu. Należy uzyskać przynajmniej 87 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Miły rezultat upewni nas tylko w postanowieniu, żeby przygotować się solidnie do egzaminu i na stronach Kompetanse Norge sprawdzić nasze umiejętności rozwiązując zadania z prawdziwych przykładowych egzaminów (eksempeloppgaver). Można też zapoznać się z przykładowymi odpowiedziami zarówno z części pierwszej jak i drugiej; w części pisemnej możemy zapoznać się z przykładowymi tekstami oraz ich oceną.Inaczej niż w przypadku pozostałych egzaminów Norskprøven, gdzie mierzony jest zakres umiejętności między dwoma poziomami i na świadectwie wyszczególniony jest jedynie poziom wyższy lub niższy, wynik egzaminu Norskprøven C1, jaki będzie można uzyskać to C1 albo Ikke bestått (egzamin niezdany).Oczywiście każda z części będzie oceniana oddzielnie, jednak z każdej z nich otrzymamy tylko jedną ocenę, bez wyszczególniania ocen za słuchanie i pisanie lub czytanie i mówienie. Tak postanowiono ze względu na fakt, że w każdej z części występują zadania zintegrowane, które mierzą każdą z par umiejętności wspólnie.Przeprowadzenie pierwszego egzaminu Norskprøven C1 przewidziane jest na koniec roku 2020. Egzamin nie będzie prawdopodobnie przeprowadzany we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych, organizatorzy zakładają bowiem, że liczba kandydatów będzie znacznie mniejsza niż w przypadku egzaminów na niższych poziomach. Zanim zgłosimy chęć udziału w egzaminie musimy uzgodnić z ośrodkiem egzaminacyjnym, czy możemy tam zdawać egzamin. Dotyczy to zarówno osób zamieszkałych w Norwegii, gdy zamierzają zdawać egzamin w innej kommune, niż w tej w której są zameldowane, jak i oczywiście wszystkich osób zamieszkałych poza Norwegią.Należy też podkreślić, że egzamin jest dostępny dla wszystkich, którzy na drodze rozwijania swoich umiejętności językowych i swojej wiedzy dotarli do bardzo wysokiego poziomu i pragną ten fakt udokumentować. Wszystkim przyszłym zdającym życzymy powodzenia!


    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO