poziomy znajomości języka

Wszystkie nasze kursy języka norweskiego zostały przygotowane i są prowadzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. System ten został stworzony przez Radę Europy jako główna część projektu pt. “Uczenie się języków obcych przez obywateli europejskich”. Jego zasadniczym celem jest dostarczenie metod uczenia się, nauczania i oceny poziomu znajomości języka, która odnosi się do wszystkich języków europejskich, czyli także do języka norweskiego.
Sześć przedstawionych poniżej poziomów zaawansowania staje się powszechnie akceptowanym standardem oceny indywidualnej biegłości językowej. System CEFR opisuje, co uczący się języka powinien opanować w zakresie czytania, słuchania, mówienia oraz pisania na każdym z wymienionych poziomów.

Poziomy podstawowe

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
 • Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziomy samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziomy biegłości

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO