poziomy znajomości języka norweskiego

Wszystkie nasze kursy języka norweskiego są opracowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), stworzonym przez Radę Europy. Jego zasadniczym celem jest dostarczenie metod uczenia się, nauczania i oceny poziomu znajomości języka, która odnosi się do wszystkich języków europejskich, czyli także do języka norweskiego. Opisuje on wymagane umiejętności w zakresie czytania, słuchania, mówienia i pisania na każdym z sześciu poziomów zaawansowania, co staje się standardem oceny znajomości języka norweskiego. System CEFR opisuje, co uczący się języka powinien opanować w zakresie czytania, słuchania, mówienia oraz pisania na każdym z wymienionych poziomów.

Poziomy podstawowe

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
 • Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziomy samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziomy biegłości

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO